Русская школа 1921-17.11.1943

Описание

Русская школа 1921 – 17.11.1943

 

1921. aasta 4. oktoobri tulekahju tulest jäi puutumata küll ühe klassitoaga umbes 30 õpilasega eesti kool, kuid vene kool oma 142 õpilasega oli lageda taeva alla jäänud. В особо сложной ситуации оказались школьники, чьи дома сгорели в пожаре. Срочная помощь была необходима примерно 100 детям у которых не было ни одежды, ни обуви, а также книг.

Учиться продолжили в помещении эстонской школы в Эстонском крае, в три смены. Эта школа находилась в пристроенной к Лютеранской церкви помещении и вмещала в себя до 45 учеников. Было сделано предложение разгрузить помещение эстонской школы и освободить в деревне Желачек Народный дом. До этого в нем располагались военные.

Kuna tuleõnnetusest saadik töötasid niihästi eesti kui vene kool vaheldamisi eesti kooli ruumides, tunnistas maakonna haridusnõukogu 1922. aasta kevadel, Piirisaare kooli asju arutades tarvilikuks, et saarele üks maja saaks ehitatud, kus ühes otsas oleks eesti, teises vene kool.

Et suure maja ehitamine vallale üksinda üle jõu käis, teatas maakonna koolivalitsus märtsikuus Kastre-Võnnu vallavalitsusele, et maakonnavalitsus avab Kastre-Võnnu vallavalitsusele krediiti 200.000 marga (ärapõlenud maja kinnitussumma) suuruses Piirisaarele koolimaja ehitamiseks, ka olla Piirisaare komitee kaudu lubatud koolimaja ehitamiseks 120.000 marka. Lisaks teatas haridusministeerium et tema poolt Piirisaare koolimaja ehitamiseks samuti järjekorras abiraha antakse.

Kõigest sellest lähtuvalt kohustas maakonna koolivalitsus, maakonnavalitsuse otsuse põhjal, Kastre-Võnnu vallavalitsust nüüd viivitamata uute Piirisaare kooli hoone eeltööde tegemisele asuda: metsamaterjali ostmisele, raiumisele ja juurevedamisele küüdi korras enne tee lagunemist, nõnda et juba sügiseks koolimaja katuse alla saaks ja vähemalt mõnigi klassituba tarvitamiseks valmis oleks.

Kastre-Võnnu vallanõukogu teatas selle ettekirjutuse peale, et on 30. märtsil järgmise otsuse teinud: “Vallanõukogu Piirisaare koolimaja ehitamise küsimust põhjalikult läbi arutades, leidis, et mainitud nõudmine (koolimaja ehitamine) temal täiesti üle jõu käib järgmisel põhjusel: et Eesti Vene rahulepingu põhjal üks osa Venemaast Eesti Vabariigi külge liidetud ja Tartu maakonna nõukogu poolt selle vallaga ühendatud on, siis ei ole Kastre-Võnnu vald mitte kohustatud selle juure tulnud osale koolimaja ehitama, vaid seda tuleks kas riigi või maakonna arvel teha. Sellepärast vallanõukogu otsustas Piirisaare koolimaja ehitamisele mitte asuda ja sellest täiesti lahti ütelda”.

Oma otsust põhjendas vallanõukogu sellega, et Kastre-Võnnu vallas on umbes 4500 elanikku, nendest Piirisaarel elab 1500 elanikku. Piirisaare kaugus vallamajast on talveteed 30, suveteed 40 versta, lahutatud soode ja veede läbi. Nii kauge maa taga miskisugust ehitust ette võtta käib igal vallal üle jõu, iseäranis aga siis, kui teed läbipääsematud.Vallanõukogu ei näe mitte iseäralist vastutulekut maakonnavalitsuse poolt koolimaja ehitamise suhtes: 200.000 margaline krediit on ära põlenud maja kinnitussumma ja 120.000 marka on lubatud Piirisaare komitee poolt. Kogusumma 320.000 marka on liig kasin suurema hoone ehituseks, mis tarvitusele vastav oleks. Piirisaare vene kooliõpetajalt saadud teadete järele peaks uues koolimajas olema 6 klassituba, võimlemise ja muud ruumid, peale selle iga õpetaja jaoks 2 tuba köögiga. Nii tuleks siis ehitada keskküttega umbes 30 ruumiga maja ühes tarviliste kõrvalehitustega. Ainult niisuguses majas võiks ühes otsas ajakohane eesti ja teises vene kool asuda. Tarvilik oleks olnud, et maakonnavalitsuse haridusnõukogu oleks põhjalikult küsimuse läbi arutanud, missugust hoonet ta nõuab, tarvilise plaani vallanõukogule saatnud ja läbi katsunud, kas suudab vald nõutud soovi täita või mitte. Seda ei ole aga sündinud. Piirisaarel, kui alevil, on enam majanduslisi sidemeid Tartu kui Kastre-Võnnu vallavalitsusega. Mitmel korral on maakonnavalitsust palutud Piirisaarest ning Pedaspää, Tagatammiste ja Parapalo küladest uus vald moodustada, mis elanikkude arvu poolest keskmisest suurem ning ka vallamaja elanikele lähemal oleks, kuid sellepeale ei ole miskit vastust saadud.

 

MMu 25. Школьники в 1920-е годы. Учителя: Екатерина Ивановна Иванова(?), Юлиана Алексеевна Грюнталь/Хальяс.

1922. aasta detsembris, kui asi ikka veel kohtus arutamisel oli, avaldashariduse osakonna juhataja Raudsepp arvamust, et kuna Piirsaares on kooliealisi lapsi 160 (120 venelast ja 40 eestlast), on koolimaja hädasti vaja, sest praegu oli kooliruumiks tarvitada kõigest väike lagunenud tuba. Uue maja eelplaan, mille järele tulnuks mõlema rahvuse jaoks ühine koolimaja, kus ka õpetajate korterid oleks, olevat valmis. Esialgse kalkulatsiooni järele tulnuks see umbes ligi 4 miljoni marka maksma. Maakonnavalitsuse otsuse järele tulnuks maakonnavalitsusel teha eeltööd ja vastutus enda peale võtta, ühtlasi võttes ehituseks tuleva aasta eelarvesse 500.000 marka. Vallal tulnuks enda peale võtta vedu. Riigilt tulnuks paluda ehituslaen 1 ⅟₂ miljonit või toetust.

 

Läbirääkimistel avaldati arvamust, et maja tuleks betoonist ehitada (senise kavatsuse järele tulnuks maja puust), sest puude vedu on Piirisaarele raske, samuti kallis ja selleks on vähe aega. Liiva on aga Piirisaarel küllalt. Vald võiks puude veo asemel rahaliselt toetada. Kavatsuste järele tuleks koolimaja viie klassiga, et ta väga kalliks ei läheks, kuid plaan tuleks nii kokku seada, et pärast võimalik on juurde ehitada.

 

Nõukogu tunnistas koolimaja ehitamise Piirisaarele tarvilikuks. Lepiti kokku, et maakond võtab enda peale algatuse ja korralduse. Eeltöid tegema ja kokkuleppeid sõlmima volitati maakonnavalitsust. Eeltöödeks määrati krediiti 500.000 marka.

 

Kuid Kastre-Võnnu vald, kelle alla Piirisaar kuulus, ütles lahti Piirisaare Vene kooli ülevalpidamisest, kütte muretsemisest ja valgustuse andmisest ning tõrkus maja ehitamast, püüdes vähemalt Piirisaare vene elemendist lahti saada, sest see olla ülekohtuselt valla külge liidetud. Rahukogus mõisteti vallale õigus, kuid koolivalitsus kaebas asja riigikohtusse edasi, mis aga tähendas, et selle aja peale, kui asi kohtust läbi saab, on lumetee lagunenud, võib olla ka suvi möödas ning koolimaja jääb sügiseks ehitamata ja lapsed ning õpetaja peavad tuleva talve jällegi kitsastes ruumides mööda saatma.

В дополнение к плохому состоянию школ, в 1922 году среди школьников школ началась распространяться корь, в связи с чем отдел здравоохранения уездного правления направил на остров сестру милосердия, которая стала на месте заботиться о заболевших.

Газета «Postimees» от 24 июля 1922 года разместила объявление о том, что в Пийрисаарскую начальную школу с русским языком обучения требуется учитель/руководитель.

KTu 08. Школьники в 1920-е годы. Учителя: Юлиана Алексеевна Грюнталь/Хальяс, Екатерина Ивановна Иванова(?).

В ноябре 1923 года на острове было две начальных школы: эстонская и русская, чье экономическое положение было тяжелое. Эстонская школа старая, с одним классом, причем из-за наводнений ее состояние ухудшается. Весной, во время половодья, входили и выходили из нее через окно. Õpetaja, kes ühtlasi ka kooliteenri kohuseid täitis, oli üksi 3 klassi kohta. Русская школа с 4 классами образования, чье здание сгорело в пожаре 1921 года, работает в съемной квартире. В школе работает два учителя и условия в ней намного лучше, чем в эстонской школе.

В планах было построить общее школьное здание, на что в бюджете было предусмотрено выделить 8 миллионов марок, но из-за нехватки денег дело встало. Несмотря на это в Министерстве образования от этой мысли не отказываются.

Тем не менее и в 1924 году положение школ не улучшилось. На острове работают две школы (каждая в своем здании) – эстонская с 3 классами и русская с 4 классами. В будущем предусмотрено, что будет сделан переход на систему образования с 6 классами. Piirisaare eesti koolimaja seisis endiselt vees vastupidiselt vene koolile, mis asus nüüd sellises suures ja nägusas maakonnavalitsuse poolt üüritud korteris, riikliku laenu abil ehitatud majas, mille taolist mandrilgi harva leida võis. Ka eesti kool käis peale lõunat koos vene koolis.

Школа в доме Кузнецовых

На месте этого фундамента располагался дом братьев Кузнецовых, где некоторое время была школа.

 

Старожилы вспоминают о школе у Кузнецовых: «Большой дом, на две половины с капитальной стеной посередине, был построен после пожара 1921 года. Школа находилась в обоих половинах (сдавалась в наем). В одной половине была печь «Голландка», а на другой половине была печь с печкой-лежанкой. Когда хозяйка Наталья топила лежанку, то первоклассники часто залезали на нее погреться. Тогда хозяева шутили: «Так вы нам ее проломите». Один из хозяев жил во дворе в маленькой избушке с одной комнатой и печкой внутри.

В этом доме действовала школа с 4 классами образования

 

1924. aasta septembri seisuga oli Piirisaare vene kooli ülalpidamine, maakonna koolivalitsuse korraldusel, alates 1. juulist Kastre-Võnnu valla kanda. Valla nõukogu aga protesteeris ja asus seisukohale, et Piirisaare vene kooli ülevalpidamine ei tohiks mitte valla vaid riigi ülalpidamisele kuuluda. Et Piirisaar asus vallast kaugel, siis on kulud teiste valla koolidega võrreldes suuremad. Sellest seisukohast lähtudes paluski vallavalitsus kooli hoopis maakonna ülalpidamisele võtta.

26 сентября 1926 года из города Тарту приехала работать учителем Надежда Александровна Ойнас.

С 1926 по 1929 года она снимала дом у Антипа Михайловича Зайцева (дом сохранился до наших дней в деревне Тони), с 1929 года снимала дом в деревне Межа у Лийз Арьюкезе (дом сохранился до наших дней), а с 1931 по 1932 года снимала комнату в доме Луки Афанасьевича Тукмачева (дом сохранился до наших дней).

5 августа 1929 года газета «Postimees» выпустила объявление, в котором было сказано о том, что в русскую начальную школу острова Пийрисаар требуется учитель мужчина. От кандидата требуется совершенное владение русским языком.

22 августа того же года газета «Postimees» сообщила, что новый учитель найден (20 августа им был выбран Александр Энтсон).

Fko 14. На фото Л.А.Баранина, Ю.А.Грюнталь, А.Я.Энтсон. 1934 год.
FKo 05. У дома К.Булкина (с южной стороны). На фото: Л.А.Баранина, Ю.А.Грюнталь, А.Я.Энтсон. Примерно 1935 год.

В 1932/33 учебном году под руководством трех учителей училось 108 учеников.

Периодически добавлялись или менялись учителя, поскольку в то время у Министерства образования было принято время от времени переставлять уездных учителей. Так произошло и в 1934 году с русской начальной школой острова Пийрисаар, когда Linda Jakobson, kessaabus Kolkja koolist ja kelle asemele koolivalitsus sinna Piirisaare õpetaja Nadežda Oinase saatis.

 

 

.

AnSm 12. Вход в дом К.Булкина со стороны озера. На фото: Е.И.Иванова, Ю.А.Грюнталь, А.Я.Энтсон. Середина 1930-х годов.

Потом были:

 • Лидия Александровна Баранина из Калласте.
 • Екатерина Ивановна Иванова (в 1937-1938 годах арендовала помещение в доме Мийны Труутс).

 • Людмила Федоровна Горушкина из Калласте.

 

 

 

 

Школа в доме Кирилла Булкина

 

FeFe 26. Слева расположен дом Кирилла Булкина. Единственное фото этого дома. Дом сгорел в 1980-х годах.

Весной 1936 года русская начальная школа стала арендовать дом принадлежащий Кириллу Булкину.

Ниже приведено описание этого дома Министерством образования (составлено 5 марта 1936 года):

 • Расположение: Тартуский уезд, волость Кастре-Вынну, деревня Межа.

 • Школа располагается в арендованном на 3 года частном доме. Арендная плата составляет 195 крон в год.

 • Одноэтажное деревянное здание из бруса построено в 1922 году. Наружные стены отделаны вагонкой, а крыша покрыта дранкой.

 • Площадь пола первого класса составляет 37,4 м²

 • Площадь пола второго класса составляет 38,2 м²

 • ERA 1108.13.594. План Пийрисаарской русской начальной школы в доме Кирилла Булкина.

  Площадь пола прихожей — 3,5 м²

 • Площадь пола раздевалки — 10,5 м²

 • Высота всех помещений — 2,4 метра

 • Общее количество парт (все двух местные) — 31 шт.

 • Земли в использовании у школы нет.

 • Ближайший врачебный пункт располагается в 18 километрах. Своего медицинского помещения у школы нет, но два раза в год приезжает осматривать детей врач.

 • Питания учеников со стороны школы нет. Питьевую воду, которую предварительно кипятят, получают из колодца.

 • Холодный туалет без воды находится на улице – два для девочек и два для мальчиков.

 • Для отопления необходимо 35 m³ дров в год.

KKa 02. Класс с рукоделием. На фото: A.Эннувере, Л.Горушкина, Ю.Хальяс.
LjZa 14. Спектакль «Бедность не порок» проходил в «Селтсимая». На фото: Анна (Лепаева), Лиза (Кобылкина), Ассаф Гришаков, Александр Жбанов. Фотографировал Элмар Тэнсон в школе у К.Булкина. Примерно 1938 год.

В этой школе действовало 6 классов образования.

Весной 1936 года в первую смену, до обеда, в двух классах (23 и 38 учеников соответственно) учились с 1 по 3 классы. После обеда, в вечернюю смену, учился 4 и 5 класс (всего 22 ученика).

Местные старожилы вспоминают, что в конце 1930-х годов, в доме Булкиных на южной стороне занимался 1 и 3 класс, а на северной стороне 2 и 4 классы. На чердаке учились 5 и 6 класс.

Писали в то время пером, которое макали в чернила.

Зима 1939/40 года была настолько морозной, что учебу в школах на острове пришлось прервать.

Школьная работа снова продолжилась 22 января, но только в русской школе. Двери Эстонской начальной школы в связи с болезнью единственного учителя (госпожи К.) остались по прежнему закрытыми. Kuni asetäitja-õpetaja kohale jõudmiseni täitsid pr. K. ametikohustusi Piirisaare vene algkooli õppejõud.

KKa 01. День Красного креста. Урок по оказанию первой медицинской помощи. На фото Ю.А.Хальяс, З.Я.Эннувере, Д.Ф. Горушкина, А.Я.Эннувере. Конец 1930-х годов.
MFe 05. Фото Элмара Тэнсона сразу после урока «Оказание первой медицинской помощи». Возле дома К.Булкина. 1938 год

В конце 1930-х годов в русской школе работали:

Юлиана («Ульяна») Алексеевна Грюнталь (после эстонизации в 1936 году стала носить фамилию Хальяс). Работала с 1 августа 1921 года по 1 ноября 1940 года в русской школе осторова Пийрисаар учителем/директором. В 1937-1938 годах снимала комнату в доме Григория Тукмачева. Дом сохранился до наших дней.

Александр Янович («Иванович») Энтсон (после эстонизации в 1936 году стал носить фамилию Эннувере). Работал учителем с 1931 года. Снимал комнату в доме Луки Афанасьевича Тукмачева вместе со своей супругой Зинаидой. Дом сохранился до наших дней

жена Александра Энтсон, Зинаида Яновна («Ивановна») Энтсон (после эстонизации в 1936 году стала носить фамилию Эннувере) преподавала в русской школе курсы первой помощи нее было свидетельство сестры милосердия).

.

В 1940/1941 учебном году в школе работали:

директором школы был Александр Янович Эннувере, учительницы Анна Ивановна Клийманд (из Меэрапалу) и Н. Буттель (из Нарвы).

VKo 10. Свидетельство об окончании школы за 1941 год.
VKo 09. Свидетельство об окончании школы за 1942 год.

В 1941/1942 учебном году в школе работали:

директором школы Йох. Трумп,

в педагогический совет входили E. Сиротин и Анна Ивановна Клийманд (из Меэрапалу).

.

В 1942/43 учебном году в школе работал школьным директором и классным руководителем Йох. Трумп.

.

LjGr 18. Школьный табель за 1942/43 учебный год.
LjGr 18. Школьный табель за 1942/43 учебный год.

18 октября 1943 года начали свою работу школы на острове. В русскую школу были направлены работать учителями Матрена Фадеевна Феклистова (с острова Пийрисаар) и Магда Даниэловна Отсинг (из России).

Школа проработала четыре недели. 17 ноября 1943 года школа закончила свою работу. На острове были немецкие войска, которые выслали полностью все оставшееся русское население с острова. Остались только лишь те, кто был лоялен к немецкой власти.

Из воспоминаний:

„Во время урока в школе в класс вошел местный житель из местной дружины «Омакайтсе» и позвал учителя. Учитель вышел с ним в коридор. Вернувшись обратно учитель сказал нам: «Идите сегодня домой! Придете обратно тогда, когда вас позовут.»

Вышли из здания школы на улицу. В деревне стоял крик и вой. Придя домой, увидели, что все домашние плачут. Всему местному русскоязычному населению было дано 2 часа на сбор вещей. Потом надо было прийти в начало канала, где ожидали 2 баржи и буксир, которые отвезли нас в Выыпсу. Там уже ждал немецкий офицер“.

В Выыпсу был лагерь, где собирали людей с деревень Причудья. Позднее их распределяли дальше кто/куда поедет.